Byt 5.2 (3i)

Byt 5.1 (3i)

Byt 1.8 (3i)

Byt 1.1 (2i)